BIO
GRAPHY

NORSK

 

Min kunstneriske praksis utforsker sosiale tabuer der følsomme temaer, som ofte forblir usagt, får et scenisk uttrykk. Frykt, skam og ensomhet er ord som inspirerer meg i min research og utforskning, og min interesse er hvordan disse ordene manifesterer seg i våre kropper og våre systemer. Alene, og i møtet med storsamfunnet. Min oppmerksomhet rundt frykt, skam og ensomhet kommer fra min egen utforskning av egen kropp og eget system, som et resultat av traumer i min barndom. Denne erfaringen har satt ut en kurs for min praksis og utforskning i dag.

 

Narrativet kommer til meg først, og går videre i utforsking i form av tegning og bevegelse. Bevegelsesspråket er ofte detaljert og intenst, og jeg syns det er spennende å utfordre utøverens fysikk og energien mellom utøver og betrakter. Jeg liker å ha publikum nært for å skape en opplevelse av, eller en essens av at dette står vi i sammen. Dette kunne vært hvem som helst. Min overordnede interesse er å skape økt bevissthet, refleksjon, ettertanke og samtaler. Om de ting vi som storsamfunn velger å snu ryggen til. 

¨

Jeg er født og oppvokst i Øksnes i Vesterålen tok min utdannelse ved Skolen for samtidsdans (Oslo) og har siden endt utdanning i 2010 jobbet som frilans dansekunstner. I dag jobber jeg som danser og koreograf, hovedsakelig med egne prosjekter som Thomas of Norway. Prosjektene mine varierer fra mindre til større formater og er hovedsaklig soloer.

 

I perioden 2013-2016 koreograferte jeg selvbiografien og trilogien Human Constant som består av Picture Perfect (2014), No Visibility (2015) og When Boys Cry (2016). Forestillingene utforsker på ulikt vis kroppslige og relasjonelle symptomer rundt traumer. I 2017 hadde jeg premiere på duetten Until We Meet Again med en 12 år gammel danser, og i 2019 ble You Might Like Me Better If We Sleep Together presentert for første gang. I min portfolio kan du se en oversikt over mine produksjoner og prosjekter frem til dags dato. 

 

Vinteren 2016 etablerte jeg Aorta Dansekompani som er en arena for unge dansere i aldersgruppen 8-18 år. Kompaniet er workshop-basert og holder til i Lofoten i tett samarbeid med Lofoten kulturhus. Aorta er både en kreativ plattform for unge dansere og en del av min kunstneriske praksis. Målet med Aorta er å skape en arena hvor hver danser kan utforske sitt potensiale uavhengig av erfaring, og hver eneste forestilling av kompaniet er skapt i tett samarbeid med danserne. I 2017 stod en av danserne fra kompaniet på scenen i forestillingen Until We Meet Again av Thomas of Norway. Until We Meet Again er en visualisering av omsorgssvikt og når rollene barn-voksen har byttet plass i hverdagen. Foto fra Until We Meet Again og utvalgte andre prosjekter finner du i galleriet.

 

Senhøsten 2020 etablerte jeg Scenekunst LOVE. Dette er en platform for profesjonelle scenekunstnere i Lofoten og Vesterålen, og målet er å styrke samholdet og å samle alle de fantastiske talentene i regionen på ett sted i en felles digital plattform. Igjennom dette ønsker vi å kunne bidra til flere samarbeid på tvers av disipliner / www.scenekunstlove.no

 

Mitt hjerte ligger i nord og det er også her jeg har min base og mitt utgangspunkt. I Hadsel i Vesterålen, omgitt av storslagen natur ved havet. 

ENGLISH

 

My artistic practice explores social taboos where sensitive topics, which often remain unsaid, are given a theatrical expression. Fear, shame, and loneliness are words that inspire me in my research and exploration, and my interest is how these words manifest in our bodies and our systems. Alone, and in the encounter with society. My attention to fear, shame, and loneliness comes from my exploration of my own body and system, as a result of trauma in my childhood. This experience has set a course for my practice and exploration today.

 

The narrative comes to me first and goes on in exploration in the form of drawing and movement. The language of movement is often detailed and intense, and I find it exciting to challenge the performer's physique and the energy between the performer and the observer. I like to have the audience close to create an experience of, or an essence of, that we stand in this together. This could be any of us. My overall interest is to raise awareness, create reflection and conversations. About the things, we as a society choose to turn our blind eye to.

 

I was born and raised in Øksnes in Vesterålen, Northern Norway. I trained at the School for new dance (Skolen for samtidsdans) in Oslo, and have since I graduated in 2010 worked as a freelance dance artist. Today I work as a dancer and choreographer mainly with my own projects as Thomas of Norway. My works vary from smaller to larger formats and are mainly solo works.

 

Between 2013 - 2016 I choreographed the autobiography and trilogy Human Constant. It consists of Picture Perfect (2014), No Visibility (2015), and When Boys Cry (2016). The performances explores, in different ways, symptoms of trauma. In 2017 the duet and performance Until We Meet Again premiered, featuring a 12-year-old dancer. In 2019, You Might Like Me Better If We Sleep Together was presented for the first time. In my portfolio, you can see an overview of my productions and works up to now.

 

In the winter of 2016, I established Aorta Dansekompani which is an arena for young dancers in the age group 8-18. The company is workshop-based and is based in Lofoten in collaboration with Lofoten kulturhus in Svolvær. Aorta is both a creative platform for young dancers and part of my artistic practice. The goal of Aorta is to create an arena where each dancer can explore their potential regardless of experience, and each performance by the company is created in close collaboration with the dancers. In 2017, one of the dancers from the company was one of the performers on stage in Until We Meet Again by Thomas of Norway. Until We Meet Again is a duet about child neglect and when the roles child-adult have switched place in everyday life. Photos from Until We Meet Again and other selected works can be found in the gallery.

 

In the late autumn of 2020, I established Scenekunst LOVE. This is a platform for performing arts professionals in Lofoten and Vesterålen, and the goal is to strengthen unity and to gather all these fantastic talents in one place on a common digital platform. Through this, we want to contribute to more collaboration across disciplines / www.scenekunstlove.no 

 

My heart is in the north, and this is also where I have my base. Closer to home, in Hadsel in Vesterålen surrounded by magnificent nature and the powerful Arctic ocean.