top of page
AE83D67C-3361-41C4-8C89-304DB2A40FC9_edited.png

THE HOME EDITION
#TOGETHERAGAINSTRAPE

#TOGETHERAGAINSTRAPE

FOTO THOMAS OF NORWAY

 

I The Home Edition tar jeg forestillingen When Boys Cry ut av det tradisjonelle scenerommet og inn i folks private hjem. Med et ønske om å utforske hva et annerledes og privat rom kunne tilføre forestillingen, både for meg som danser, og for publikums opplevelse. 

 

Et hjem skal være et trygt sted, men vi vet at mange barn og voksne utsettes for vold og overgrep nettopp i sitt eget hjem. Når dansen, som formidler traumene, angsten og skammen etter en voldtekt, utspiller seg med noens hjem som scene, erfarer jeg at ubehaget forsterkes. Samtidig bidrar det til en unik ramme, og enda mer nærhet til publikum. Budskapet når publikum uten det filteret som et tradisjonelt scenerom kan gi. 

 

Forestillingen fremføres uten innspilt lyd og behøver ikke teknisk utstyr som scenelys eller lignende for å kunne gjennomføres. Denne versjonen av forestillingen ble første gang vist i Malmö i 2019, og har siden blitt fremført mange steder i Norge og Sverige, fra nord til sør. The Home Edition har blitt svært godt mottatt av både publikum og vertskap. 

I perioden 1.mai - 30.september 2022 ble fem forestillinger utlyst gjennom en open call, hvor privatpersoner i Nordland og Troms og Finnmark kunne få forestillingen gratis hjem til seg. Prosjektet ble støttet av Nordland fylkeskommune, Forum for Nordnorske Dansekunstnere og Scenekunst LOVE. Prosjektet ble så godt mottatt at Thomas of Norway jobber for å få til en ny open call i 2023. 

 

52312610-8B06-41DD-946A-2EF7BBFB0E22.png

"DET DU GJØR ER MER VERDIFULLT ENN NOEN KAN TENKE SEG. DU BIDRAR MED EN MEGET VIKTIG STEMME I KAMPEN MOT OVERGREP MED DIN FORESTILLING. DEN BURDE VÆRT PENSUM BÅDE I UNGDOMS- OG VIDEREGÅENDE SKOLE"

 

SIV-HILDE LILLEHAUG, VERTSKAP

"SÅ STERKT, SÅ SÅRT, SÅ NÆRT. Å FÅ OPPLEVE DETTE PÅ NÆRT HOLD HAR GJORT ET EVIG OG UUTSLETTELIG INNTRYKK"

 

EVA-METTE LUNDAHL, VERTSKAP 

"MAN BLIR TOM FOR ORD... FY FAEN HVOR TØFF HAN ER SOM EIER HISTORIEN, SOM GJENOPPLEVER DEN. EN UNIK FORESTILLING SOM HOLDER EN NERVE OG PULS DET ER VANSKELIG Å BESKRIVE. SÅRBAR OG STERK PÅ SAMME TID"

ANNE-MARIT FJELLSETH MOE, PUBLIKUM 

 

KOREOGRAFI & KONSEPT

CHOREOGRAPHY & CONCEPT

THOMAS OF NORWAY

DANSER 

DANCER

THOMAS VOLL

UTVIKLINGSÅR 

YEAR OF PRODUCTION

2019

PREMIERE 

PREMIERE

DESEMBER 2019

PÅ TURNÈ I 2022 MED STØTTE FRA 

ON TOUR WITH SUPPORT FROM

FNND

NORDLAND FYLKESKOMMUNE

SCENEKUNST LOVE

 

 

TIDLIGERE VIST I

PERFORMED IN 

BODØ, NO

HENNINGSVÆR, NO

KABELVÅG, NO

KRAGERØ, NO

MALMO, SE

OSLO, NO

RENNEBU, NO

STJØRDAL, NO

TJØTTA, NO

TROMSØ, NO

 

ENGLISH 

In The Home Edition, I take the performance When Boys Cry out of the traditional stage and into people's private homes. With a desire to explore what a different and private space could add to the performance, both for me as a dancer and for the audience's experience. A home should be a safe place for us, but we know that many children and adults experience violence and abuse in their own home. When the dance, which conveys the trauma, anxiety and shame after a rape, takes place with someone's home as a stage, I experience that the discomfort is intensified. At the same time, it contributes to a unique setting, and even more proximity to the audience. The work reaches the audience without the filter that a traditional stage room can create.

 

The performance is performed without recorded sound and does not require technical equipment such as stage lights or the like to be able to be performed. This version of the work was first shown in Malmö in 2019, and has since been performed in many places in Norway and Sweden, from north to south. The Home Edition has been very well received by both the audience and the host.

 

In the period May 1 -  September 30, 2022, five performances were announced through an open call, where private individuals in Nordland and Troms and Finnmark could have the performance to their homes for free. The project was supported by Nordland County Council, Forum for Northern Norwegian Dance Artists and Scenekunst LOVE. The project was so well received that Thomas of Norway is working to do a new open call in 2023.

 

English
bottom of page