top of page
AE83D67C-3361-41C4-8C89-304DB2A40FC9_edited.png

THE HOME EDITION
#CLOSEUPS

#TOGETHERAGAINSTRAPE

FOTO THOMAS OF NORWAY

 

I The Home Edition utforsker Thomas of Norway forestillinger ut av det tradisjonelle scenerommet, og inn i folks private hjem. Prosjektet er en del av Thomas of Norway strategi for de neste årene med fokus på økt bærekraft. Det innebærer blant annet å ikke bare produsere nye produksjoner, men utvikle og styrke det repertoar som allerede finnes.

 

I 2019 ble forestillingen When Boys Cry testet i et privat hjem for aller første gang. Med et ønske om å utforske hva et annerledes og privat rom kunne tilføre forestillingen - både for verket og for publikum - har det som var en kunstnerisk utforsking blitt et scenisk verk i seg selv, og en del av Thomas of Norway faste repertoar. 

 

Et hjem skal være et trygt sted, men vi vet at mange barn og voksne utsettes for vold og overgrep nettopp i sitt eget hjem. Når dansen, som formidler traumene, angsten og skammen etter en voldtekt, utspiller seg med noens hjem som scene, erfares det at ubehaget forsterkes. Samtidig bidrar det til en unik ramme og mer nærhet til publikum. Budskapet når publikum uten det filteret som et tradisjonelt scenerom kan skape. 

 

Forestillingen fremføres uten innspilt lyd og behøver ikke teknisk utstyr som scenelys eller lignende for å kunne gjennomføres. Denne versjonen av forestillingen ble første gang vist i Malmö i 2019, og har siden blitt fremført mange steder i Norge og Sverige, fra nord til sør. The Home Edition har blitt svært godt mottatt av både publikum og vertskap på sin reise.

When Boys Cry har gjennom en serie hjemmeforestillinger vist seg å kle dette formatet svært godt - basert på tilbakemeldinger fra vertskap, publikum og egen erfaring. På nåværende tidspunkt er kun When Boys Cry tilgjengelig som The Home Edition, men også andre produksjoner av Thomas of Norway vil bli vurdert for dette formatet. 

OPEN CALL 

I perioden 1.mai - 30.september 2022 ble fem forestillinger utlyst gjennom en open call, som en kunstnerisk research, hvor privatpersoner i Nordland og Troms og Finnmark kunne få forestillingen gratis hjem til seg. Prosjektet ble støttet av Nordland fylkeskommune, Forum for Nordnorske Dansekunstnere og Scenekunst LOVE. Prosjektet ble så godt mottatt at Thomas of Norway nå jobber for å kunne utlyse nye fem gratis-forestillinger i 2024. Følg med på denne siden, i sosiale medier eller abonner på nyhetsbreve68°N oppdateringer

 

86567DAE-C3B1-4821-BC7F-D9F2645AD682.jpeg

"DET DU GJØR ER MER VERDIFULLT ENN NOEN KAN TENKE SEG. DU BIDRAR MED EN MEGET VIKTIG STEMME I KAMPEN MOT OVERGREP MED DIN FORESTILLING. DEN BURDE VÆRT PENSUM BÅDE I UNGDOMS- OG VIDEREGÅENDE SKOLE"

 

SIV-HILDE LILLEHAUG, VERTSKAP

"SÅ STERKT, SÅ SÅRT, SÅ NÆRT. Å FÅ OPPLEVE DETTE PÅ NÆRT HOLD HAR GJORT ET EVIG OG UUTSLETTELIG INNTRYKK"

 

EVA-METTE LUNDAHL, VERTSKAP 

"MAN BLIR TOM FOR ORD... FY FAEN HVOR TØFF HAN ER SOM EIER HISTORIEN, SOM GJENOPPLEVER DEN. EN UNIK FORESTILLING SOM HOLDER EN NERVE OG PULS DET ER VANSKELIG Å BESKRIVE. SÅRBAR OG STERK PÅ SAMME TID"

 

​ANNE-MARIT FJELLSETH MOE, PUBLIKUM 

 

KOREOGRAFI & KONSEPT

CHOREOGRAPHY & CONCEPT

THOMAS OF NORWAY

DANSER 

DANCER

THOMAS VOLL

UTVIKLINGSÅR 

YEAR OF PRODUCTION

2019

PREMIERE 

PREMIERE

DESEMBER 2019

PÅ TURNÈ I 2022 MED STØTTE FRA 

ON TOUR WITH SUPPORT FROM

FNND

NORDLAND FYLKESKOMMUNE

SCENEKUNST LOVE

 

 

PROSJEKTET HAR BESØKT

THE PROJECT HAVE VISITED

BODØ, NO

HENNINGSVÆR, NO

KABELVÅG, NO

KRAGERØ, NO

MALMO, SE

OSLO, NO

RENNEBU, NO

STJØRDAL, NO

TJØTTA, NO

TROMSØ, NO

 

ENGLISH 

In The Home Edition, Thomas of Norway takes the a performance out of the traditional venue, and into people's private homes. With the interest to explore what a different and private space could add to the performance, both for the dancer and for the audience, this frame has transformed from a research to a part of Thomas of Norway repertoire. The Home Edition is a part of Thomas of Norway strategy for the coming years - in order to create a more sustainable practice. Among others, not only create new work but also seek and see possibilities in what is already there. 

When Boys Cry was the first performance to be tested as The Home Edition, back in 2019. After a series of home performances with When Boys Cry, the conclusion is that this format and frame is very suitable for this performance. Therefore, this version is now a part of Thomas of Norway repertoire. Other performances in Thomas of Norway repertoire is also subject to be fitted into a home edition version. 

When Boys Cry / The Home Edition

Home should be a safe place for us, but we know that many children and adults experience violence and abuse in their own home. When the performance, which conveys the trauma, anxiety and shame after a rape, takes place with someone's home as a stage, the experience is that the discomfort is intensified. At the same time, it contributes to a unique setting and context, and even more proximity to the audience. The work reaches the audience without the filter that a traditional stage room can create.

 

The performance is performed without recorded sound and does not require technical equipment such as stage lights or the like to be able to be performed. This version of the work was first shown in Malmö in 2019, and has since been performed in many places in Norway and Sweden, from north to south. The Home Edition has been very well received by both the audience and hots. 

OPEN CALL

 

Between May 1th -  September 30th 2022, five performances were announced through an open call as an artistic research, where private individuals in Nordland and Troms and Finnmark could have the performance to their homes for free. The project was supported by Nordland County Council, Forum for Northern Norwegian Dance Artists and Scenekunst LOVE. The project was so well received that Thomas of Norway is working to do a new open call in 2024 with five free performances to tour in private homes. Follow Thomas of Norway in social media, this page or sign up for the free newsletter (in Norwegian language) to get notified about an upcoming open call. 

English
bottom of page