YOU MIGHT LIKE ME BETTER

IF WE SLEEP TOGETHER

 

 

Hvilke maktstrukturer ligger gjemt under overflaten når vi henvender oss til hverandre med ønsket om oppmerksomhet og sex? You Might Like Me Better If We Sleep Together utforsker maktstrukturer som ligger gjemt under overflaten når vi henvender oss til hverandre med ønske om oppmerksomhet og sex, og den er en kommentar til menns grensesetting rundt kropp og seksualitet. Begreper som "dickpics" og "prøvekjøring av bilen" er uttrykk som utforskes i søken etter svaret på hva grenser er, og hvor grensene går. Forestillingen hadde premiere 24.september 2019 i Lofoten kulturhus og har siden vært vist i samarbeid med blant annet Dansstationen i Malmö og RadArt i Tromsø, og det er med stolthet at Thomas of Norway kan meddele at forestillingen vil vises under årets utgave av Festspillene i Nord-Norge (NO) i juni 2021. Mer informasjon om tid og sted kommer! Komplett program for årets festival vil være tilgjengelig på www.festspillnn.no.

 

«Den emosjonelle karusellen Voll tok oss med på var vond. Helt grusom faktisk.

Men så utrolig viktig. Den tar opp en særdeles interessant tematikk.

Publikum var kanskje ikke helt klare for det, men spørsmålet er kanskje heller om

man noen sinne er klar for å få dette opp i trynet»

 

Koreografi Thomas of Norway  Dans Thomas Voll  Dramaturg Mette Myhr  Komponist Tine Surel Lange  Lysdesigner Lucjan Golas

 

Prosjektet ble produsert med støtte fra Kulturrådet, Norsk kulturfond, Dansearena nord, Nordland fylkeskommune og Lofoten kulturhus.

Foto: Jamie Michael Bivard / RadVent 2019

ENGLISH Which power structures are hidden beneath the surface when we approach each other with the desire for attention and sex? You Might Like Me Better If We Sleep Together explores what power structures that are hidden beneath the surface as we approach each other with the desire for attention and sex, and it is a comment on men's boundaries around body and sexuality. Concepts such as "dick pics" and «to test driving the car" are terms that are explored in the search for the answer to what boundaries are, and where the boundaries goes. The performance premiered on September 24, 2019 in Lofoten kulturhus (Svolvær, NO) and has since the premiere been shown in collaboration with the Dansstationen in Malmö (SE) and RadArt in Tromsø (NO), and Thomas of Norway is happy to announce that this performance will be performed during The Arctic Arts Festival in Harstad (NO), June 2021. More information, date, time and venue tba. Complete festival programme will be released at www.festspillnn.no. 

"The emotional carousel Thomas of Norway took us on was painful. Quite cruel.

But so incredibly important. It addresses a particularly interesting topic.

The audience might not be quite ready for it, but the question is, perhaps,

whether you are ever ready to get this smashed in your face»

Choreography Thomas of Norway  Dance Thomas Voll  Dramaturg Mette Myhr  Composer Tine Surel Lange  Lights Lucjan Golas

The project was created with support from Arts Council Norway / Norwegian Cultural Fund, Dansearena nord, Nordland County Council and Lofoten kulturhus.

Photo: Jamie Michael Bivard / RadVent 2019

Med støtte fra / with support from

  • Hvit Facebook Ikon
  • Hvit Instagram Ikon
  • Hvit Vimeo Ikon

THOMAS OF NORWAY / DANCER. CHOREOGRAPHER

COPYRIGHTS 2010 - 2021 - THOMAS OF NORWAY