Her finner du svar på et utvalg spørsmål som kan være nyttig for deg som er interessert i å være vertsskap.

Om du lurer på noe som ikke er tatt med her kan du når som helst kontakte Thomas of Norway på e-post eller via Facebook Messenger. 

 

NÅR DU KALLER DET EN KUNSTNERISK RESEARCH, KREVER DETTE NOE FRA MEG MED TANKE PÅ TILRETTELEGGING?

I forkant vil det ikke være noen spesifikke ting du må forberede med tanke på research, men etter forestillingen er det nyttig for prosjektet at vi setter av litt tid i fellesskap med publikum for å snakke om forestillingen, din og publikums opplevelse, og det vil være rom for spørsmål. Det er ikke nødvendig for deg å gjøre videre forberedelser. Ved tidligere gjennomføringer har vertsskapet valgt å servere kaffe, te eller lignende i forbindelse med denne samtalen, spesielt der vert har valgt å ha et lukket event. Dette er ikke et krav fra Thomas of Norway sin side, men kan være en hyggelig ting å gjøre dersom du ønsker det. 

HVORFOR FILMER DU FORESTILLINGEN?

Alle gjennomføringer av The Home Edition blir filmet med to GoPro kamera. Dette materialet vil ikke deles offentlig, men er til intern bruk for Thomas of Norway. Grunnen til at dette filmes er at jeg som koreograf skal kunne se verket fra utsiden. Siden jeg også er danser i forestillingen er det ikke mulig for meg å kunne se det uten å filme det. Publikum vil bli informert på forhånd om at forestillingen filmes, og Thomas of Norway tar personvern på største alvor! 

KOSTER DET NOE FOR MEG SOM VERT?

Du som vert betaler ikke noe for å ta del i prosjektet. Prosjektet mottar støtte som dekker reise, opphold, diett og et lite honorar for danseren. Ditt bidrag vil være å åpne hjemmet ditt for prosjektet, og du kan selv velge om du ønsker et åpent eller lukket event. Mer informasjon om hva dette betyr finner du under "Kan jeg som vert bestemme selv hvem som får komme?"

KOSTER DET NOE FOR PUBLIKUM?

Nei, det er gratis for publikum å komme fordi dette er et research prosjekt.

KREVER DETTE MYE TID I FOR-OG ETTERKANT AV MEG SOM VERT?

Når vi har blitt enige om en dato for gjennomføring hos deg, vil Thomas of Norway ha tett dialog med deg som vert. Thomas of Norway vil invitere deg til en samtale over telefon eller Zoom, hvor vi sammen snakker om det praktiske, og du kan når som helst kontakte Thomas of Norway om du har spørsmål. I etterkant av forestillingen vil du få tilsendt noen spørsmål på e-post, hvor du får mulighet til å gi tilbakemelding på samarbeidet vårt.  Det er ønskelig at du som vert bistår Thomas of Norway med administrasjon av påmeldinger dersom eventet skal være lukket, altså kun for personer du selv ønsker å invitere. 

ER DU PÅ UTKIKK ETTER ET PUBLIKUM SOM KAN NOE OM DANS ELLER SCENEKUNST, OG DERMED KAN BIDRA I PROSESSEN?

Prosjektet henvender seg til alle som har lyst til å oppleve dans, og er på ingen måte rettet spesielt mot et publikum som har sett dans tidligere. Etter forestillingen ønsker Thomas of Norway å åpne opp for en uformell samtale med publikum, hvor vi i fellesskap kan snakke om forestillingen, dele tanker og refleksjoner. Men det er ikke et mål i seg selv å definere hvem publikum kan være fra Thomas of Norway side.

KAN JEG SOM VERT BESTEMME SELV HVEM SOM FÅR KOMME?

Ja det kan du. Du kan velge om eventet skal være åpnet, altså vi lager et event på Facebook hvor publikum kan melde seg på, eller du kan velge lukket. Lukket betyr at du som vert kan invitere de du selv ønsker at skal være der. Dette er helt opp til deg! Thomas of Norway sørger for all markedsføring og administrasjon av påmeldinger dersom du velger et åpent event. 

HVOR MYE TID MÅ JEG SETTE AV TIL DETTE?

I forkant må du sette av litt tid for å snakke sammen, slik at vi sammen kan skape en god ramme og opplevelse for alle. På selve forestillingsdagen er det nyttig for meg å kunne få adgang til hjemmet ditt ca 4 timer før forestillingen starter, og da er det fint om du som vert er tilstede. Forestillingen varer i ca 45 minutter, og samtalen etterpå mellom 30-60 minutter. Det betyr at det hele vil ta mellom 6 og 7 timer. Det forventes ikke at du er tilstede hele tiden, men du er så klart velkommen til å være tilstede så mye du ønsker! Etterpå vil du få en e-post med spørsmål som vil ta deg ca 10 minutter å besvare. 

FORVENTES DET AT PUBLIKUM SKAL DELTA AKTIVT I UTFORSKNINGEN? SKAL PUBLIKUM GJØRE NOE SPESIELT?

Nei det forventes ikke at publikum deltar aktivt i utforskningen, og publikum inviteres til å sitte ned og ta inn forestillingen. Etter forestillingen er det fint om publikum har lyst til å være med på en ettersnakk. Det er forøvrig ikke et krav at man deltar aktivt i denne, man kan også bare være tilstede for å lytte. 

MÅ PUBLIKUM DELTA I SAMTALEN ETTERPÅ?

Det er ikke et absolutt krav, men samtalen etterpå er en viktig del av prosjektet i seg selv.

 

JEG ER IKKE BOSATT I NORDLAND ELLER TROMS OG FINNMARK, MEN ER VELDIG INTERESSERT! 

For perioden 1.mai - 31.september er det Nordland og Troms og Finnmark som er fokusområde, men du er selvsagt velkommen til å ta kontakt selv om du ikke bor der selv. Plutselig dukker muligheten opp!

JEG ER INTERESSERT MEN LITT BEKYMRET MED TANKE PÅ SMITTE... ER DU VAKSINERT?

Jeg er fullvaksinert og har fått tre doser med korona-vaksine.

Fant du ikke svar på det du lurte på her? Kontakt Thomas of Norway på Facebook eller via e-post til mail@thomasofnorway.com

 

FAQ

 

QUESTIONS & ANSWERS / ENGLISH 

Here you can find answers to the most frequent questions for this project, that can be useful for you as a host. If your question is not answered here, you can contact Thomas of Norway anytime by writing an e-mail to mail@thomasofnorway.com or using Facebook Messenger. 

 

WHEN YOU CALL THIS ARTISTIC RESEARCH, DOES THIS REQUIRE ANYTHING FROM ME AS A HOST IN TERMS OF FACILITATION?

There are no special requirements for you to take care of in advance, but it will be of great use for the research if it is possible to open up for conversation with the audience after the performance. During this conversation, you can the audience can ask questions, and Thomas of Norway will also ask some questions to the audience. On some occasions, the hosts have served coffee, tea, or similar during this talk, but this is fully up to you to decide if you wish to! 

WHY ARE YOU FILMING/RECORDING THE PERFORMANCE?

All performances are recorded with 2 x GoPro cameras. This material will not be published but is for internal use as research. This is very useful for me as a choreographer to watch the material, as I am not able to see the performance in other ways as I am the performer. Thomas of Norway respects your and the audience`s privacy, and the audience will be informed about the video recording in advance. 

WHAT DOES IT COST TO BE A HOST?

As a host you do not have to pay for the performance/visit. The project is provided with support to cover travel, hotel, per diems, and a small payment to the dancer. Your contribution is opening up your home for the project, and you are free to choose if the event is an open or a closed one. You can read more about what this means under "Can I, as the host, decide who can come?" below.

DOES THE AUDIENCE HAVE TO PAY FOR TICKETS TO ATTEND THE EVENT?

No, this performance is free for the audience as this is a research project. 


FOR THE HOST, DOES THIS REQUIRE A LOT OF TIME BEFORE AND/OR AFTER THE EVENT?

No. When we have agreed on a date for the event, Thomas of Norway will have a close dialogue with you as a host. Thomas of Norway will invite you to a conversation over the phone or via Zoom, where we talk together about the practicalities, and you can contact Thomas of Norway at any time if you have any questions. After the performance, you will be sent some questions by e-mail, where you will have the opportunity to give feedback on our collaboration. You as the host should assist Thomas of Norway with the administration of registrations if the event is to be a closed one (only for people you want to invite).

 

ARE YOU LOOKING FOR AN AUDIENCE WHO KNOWS A LOT ABOUT DANCE?

The project is reaching out to anyone who wishes to experience dance and is not pointing towards any special audience group with experience and/or dance knowledge. After the performance, Thomas of Norway wishes to open up for a low-key conversation with the audience and the host. In this conversation, it will be possible to ask questions and share reflections.

CAN I, AS THE HOST, DECIDE WHO CAN COME?

Yes you can. You have two choices: closed or open event. A closed event is for those you decide to invite (friends, colleagues, family, etc). An open event will be for anyone who wishes to come, but of course with limited capacity. This is all up to you! If you choose an open event, Thomas of Norway will do all marketing, and also take care of registrations of guests. 

HOW MUCH TIME DO I NEED TO HOLD FOR THIS PROJECT IF I WANT TO BE A HOST?

You will need to set an hour in advance for us to talk together (on the phone or via Zoom) so that we can create a nice and good frame for the event. On the performance day, it will be very useful if Thomas of Norway gets access to your home 4 hours before the performance starts, and it will be great if you are present at this time. The performance lasts for 45 minutes, and the conversation after between 30 and 60 minutes. This means that the whole day with performance will be between 6 and 7 hours. You do not have to be present at all times, but you are more than welcome to be present at all stages of this. When the performance day is over, you will get an email from me with a few questions. This will take you 10 minutes to complete. 

 

DO YOU EXPECT THE AUDIENCE TO PARTICIPATE IN THE EXPLORATION? 

The audience is not to participate in the performance other than observing. After the performance, it will be very useful if the audience joins the conversation. It is no pressure to say anything, and it is okay to just be present and listen if that is what one wishes to do.

DOES THE AUDIENCE HAVE TO JOIN THE CONVERSATION?

No, this is not mandatory, but it will be very appreciated if as many as possible joins, as this is an important part of the research.

 

I DON´T LIVE IN NORDLAND OR TROMS AND FINNMARK, BUT I WOULE LOVE THOS HOST THIS!

At this time, Nordland and Troms & Finnmark is the focus area. But of course other places are of interest! Please contact Thomas of Norway, and then we can figure out something. Suddenly, an opportunity opens up!

I WISH TO HOST THIS, BUT I AM A LITTLE CONCERNED REGARDING COVID-19... ARE YOU VACCINATED?

Yes, I have received three doses of Covid-vaccine.  

Did you not find the answer to your questions here? Please feel free to contact Thomas of Norway on Facebook or via e-mail to mail@thomasofnorway.com

 

FAQ
SPØRSMÅL
& SVAR