top of page
4_edited.jpg

CAN YOU HEAR
THE WIND?

PREMIERE

ELVELANGS 2023

 

Hva er samhold i vår verden i dag? Og hvor viktig er samhold i et Europa med skiftende politiske vinder? Can You Hear The Wind er et nytt soloverk av Thomas of Norway produsert i samarbeid med Nordland akademi for kunst og vitenskap, Kultursamarbeidet i Vesterålen og Museum nord. 

 

Denne soloen, som har premiere i kveld under Elvelangs, er en kommentar til ulike konkrete hendelser i Europa og verden den siste tiden. Den er et pågående arbeid gjennom hele kvelden og utvikles i sykluser. Verket består av en lysinstallasjon bestående av over 50 lyskilder - som et hav eller en himmel av håp, i det vi i løpet av kvelden gradvis går fra lys til mørke. For å minnes de som ikke finnes mer, og for å finne lys i mørke tider. Kostymet består av vage kontraster som symbol på gradvis endring, med fruktbarhetens og misunnelsens farge representert. 

Verket fremføres mellom 19:00 og 22:00 og utvikler seg i takt med nattemørket som gradvis omgir oss. Kom gjerne tilbake etter hvert som det blir mørkere. Kanskje vinden har begynt å snu?

 

 

 

FOTO & VIDEO

 

Ta gjerne bilder, men jeg ber om at du ikke filmer meg. Har du tatt bilder av meg i kveld og deler de i sosiale medier? Da blir jeg veldig glad om du tagger @thomasofnorway_official  på Instagram og bruker emneknaggen #thomasofnorway. 

OM THOMAS OF NORWAY

Som koreograf får jeg inspirasjon til å skape ut fra erfaringer i eget liv og hendelser i samtiden, med intensjon å gi publikum en kunstnerisk opplevelse, og samtidig bidra til samtale og refleksjon. Jeg er utdannet fra Skolen for samtidsdans i Oslo (nå Høgskolen for dansekunst), og har etter endt utdanning i 2010 jobbet som frilans dansekunstner og koreograf. Jeg jobber hovedsakelig med egne prosjekter, og forestillingene mine er oftest for formatet solo.

 

Jeg er født og oppvokst i Øksnes, og er i dag bosatt og har base i Hadsel. Som en av få profesjonelle dansekunstnere basert i Vesterålen og Nordland, er jeg omgitt av fjell og hav, midnattssol og nordlys. Hjertet mitt hører til i Vesterålen – på 68° nord.

 

Jeg bruker dans som språk når jeg går på scenen. Forestillingene mine er konkrete og bruker få, men sterke eller tydelige virkemidler. En kunstnerisk prosess starter med at jeg ser for meg bilder av hvordan en tematikk kan få et scenisk uttrykk. Tanker og mentale bilder blir til fysiske tegninger, som videre blir til bevegelser. Først som en form for kladd, deretter som definert koreografi. Bevegelsesspråket er ofte presist og intenst, og jeg utfordrer ofte kroppen til å yte opp mot tålegrensen. Samtidig er jeg opptatt av den energien som skapes i møte med publikum, og jeg plasserer ofte publikum nært inntil, eller aller helst på scenen. Med dette søker jeg å skape en opplevelse av delaktighet og gjenkjennelse i publikum.

 

BEHIND THE SCENES

Behind the scenes

MEDIA

Intervju med Vesterålen Online (VOL) om prosessen med "Can You Hear The Wind?" 

MØT TEAMET
 

MEET THE TEAM

Logo 2021, transparent, sort.png

THOMAS OF NORWAY

KOREOGRAFI, KONSEPT & KOSTYME

CHOREOGRAPHY, CONCEPT & COSTUME

Design uten navn-6.png

THOMAS VOLL

DANSER

DANCER

1.png

NAKV

CO-PRODUSENT

CO-PRODUCER

2.png

KULTURSAMARBEIDET

SAMARBEIDSPARTNER

COLLABORATION PARTNER

VERDENSDAGEN SVOLVÆR.png

MUSEUM NORD

SAMARBEIDSPARTNER

COLLABORATION PARTNER

DFB50021-1CE4-46B0-9296-18BC0B3DE309.jpg

ØYSTEIN VOLL

PRODUKSJONSASSISTENT

PRODUCTION ASSISTANT

Teamet
Trailer
English

ENGLISH

What is unity in our world today? And how important is unity in a world with changing political winds? Can You Hear The Wind is a new solo work by Thomas of Norway, produced in collaboration with Nordland Academy for Art and Science, Kultursamarbeidet I Vesterålen and Museum nord. 

 

This solo, which premieres tonight during Elvelangs, is a comment to recent global events in Europe and the world. The performance is a durational, that will develop throughout the evening in cycles. The work consists of a light installation of more than 50 light sources - as a gradual starry sky or glowing ocean, as we gradually transform from light to dark during the evening. To remember those who are no longer here, and to find light in dark times. The costume consists of vague contrasts, as a symbol of gradual change - with the color of fertility and envy represented. 

The work is performed between 19:00 and 22:00 and develop gradually as the evening turns from light to dark. Feel free to come back later as it gets darker! Maybe the wind has started to change?

PHOTO & VIDEO

 

You are more than welcome to take pictures of my work, but please dont film or record me. Have you taken any amazing shots of me tonight? Then I would be very happy if you tag Thomas of Norway if you share them on social media. Please tag @thomasofnorway_official on Instagram, and use the hashtag #thomasofnorway. Thank you! 

ABOUT THOMAS OF NORWAY 

 

As a choreographer, I find inspiration to create based on experiences from my own life and life in general, and my aim is to provide the audience an artistic experience, and at the same time contribute to conversation and reflection. My work often touch on topics that we, as a society, choose to turn our backs on. I graduated from the School for New Dance in Oslo in 2010, and since I graduated, I have worked as a freelance dancer and choreographer. I mainly work on my own projects and my performances are mostly created for the solo format.

 

I was born and raised in Øksnes in Vesterålen and am currently based in Hadsel. As one of very few professional dancers based in Vesterålen and Nordland county, I am surrounded by steep mountains and rough sea, midnight sun and northern lights. My heart belongs to the north - at 68° north.

 

An artistic process often starts with me imagining images of how a theme or topic can be given a theatrical expression. Ideas, thoughts and inner images from research becomes physical drawings, which further becomes movements. First as a form of draft, then as defined choreography. The movement language in my work is often detailed and intense, and I often challenge the body to push itself to the limit. At the same time, I am interested in the energy that is created when meeting an audience, and I often place the audience close to the stage - or preferably on the stage. By doing so, I seek to create an experience of participation and recognition in the audience. 

bottom of page